Trestní právo – poškození a obvinění Olomouc

Trestní právo – poškození a obvinění Olomouc. V oblasti trestního práva se v celém průběhu každé trestní věci zabýváme dodržením základních zásad trestního řízení, dodržením veškerých práv našich klienta a dodržením veškerých ustanovení trestního zákona (vždy zcela a pouze ve prospěch klienta), v trestním řízení vykonáváme obhajobu v průběhu celého trestního řízení, činíme úkony obhajoby a úkony zástupce v trestním řízení. Nabízíme tedy komplexní právní služby i pro poškozené v trestním řízení. Obhajujeme v trestním řízení u soudu, policejního orgánu a státního zastupitelství. Vykonáváme obhajobu při vazebním zasedání, když soud rozhoduje o vzetí obviněného do vazby, o ponechání jeho osoby ve vazbě či o propuštění jeho osoby na svobodu. Vazbu vnímáme jako nejzásadnější zásah do svobod a práv člověka, proto pečlivě volíme taktiku obhajoby tak, aby byly dodrženy veškeré ustanovení trestního zákona a trestního řádu. V trestním řízení tedy JUDr. Lubor Ludma, advokát v Olomouci navrhuje soudu nahradit vazbu s ohledem na specifika každé věci zárukou, dohledem, předběžným opatřením či slibem (nebo kombinací uvedených institutů), v přípravném řízení jsme účastni vyšetřovacím úkonům u policejního orgánu, výslechům svědků, vyjadřujeme se k osobám znalců, vznášíme námitky proti odbornému zaměření znalců nebo proti formulaci položených otázek, vyjadřujeme se k posudkům a dbáme zákonnosti doložky znalce podle trestního řádu, vyjadřujeme se k věcným a listinným důkazům, navrhujeme důkazy, podáváme stížnosti proti usnesení policejního orgánu, proti usnesení státního zástupce nebo soudu jen v těch případech, kde to zákon výslovně připouští a jestliže rozhodují ve věci v prvním stupni, zkoumáme zákonnost provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, o kterých státní zástupce rozhodne, že jsou neodkladné či neopakovatelné a soudce odpovídá za zákonnost provedení takového úkonu, v každé trestní věci pečlivě zkoumáme zákonnost usnesení o zahájení trestního stíhání a zejména také jeho odůvodnění, v případě, že shledáme takové rozhodnutí policejního orgánu za nezákonné, napadneme ho stížností, obviněný musí vědět od počátku trestního stíhání veškeré důvody, pro které policejní orgán trestní stíhání jeho osoby zahajuje, obviněný musí mít možnost seznámit se všemi skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu, aby se mohl účinně bránit od samotného počátku trestního řízení, když zahájení trestního stíhání je významným zásahem do práv obviněného. Po skončení vyšetřování podáváme návrhy na doplnění dokazování, nasvědčuje – li tomu skutkový stav trestního řízení, navrhujeme orgánu činnému v trestním řízení rozhodnout již v přípravném řízení o postoupení věci jinému orgánu, o zastavení či přerušení trestního stíhání, jsou – li pro takový postup zákonné důvody, navrhujeme předběžné projednání obžaloby, vykonáváme obhajobu u hlavního líčení u soudu. Je – li to ve prospěch obviněného či v zájmu poškozeného, vyjadřujeme se k provádění důkazů, dohlížíme na správnou protokolaci, věnujeme vždy pečlivou přípravu závěrečné řeči, v průběhu celého trestního řízení provádíme porady s obviněným či poškozeným. Jsme nezávislí a aktivní a plně se klientům věnujeme.