Princip pravdivosti zápisu ve veřejném seznamu

Princip pravdivosti zápisů ve veřejných seznamech znamená, že nikoho neomlouvá neznalost takto zapsaného údaje. Princip pravdivosti zápisu ve veřejném seznamu se uplatní u věcí hmotných i nehmotných, u práv jen pokud to jejich povaha připouští a jsou splněny další zákonné podmínky. Typicky se princip pravdivosti uplatní u nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí. Princip pravdivosti vyjadřuje domněnka upravená v § 980 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když u práva k věci zapsaného do veřejného seznamu se má za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Stejně tak bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje. Jedná se o tzv. pozitivní a negativní domněnku principu pravdivosti údaje zapsaného do veřejného seznamu. Následky spojené s principem pravdivosti jsou upraveny v § 984 občanského zákoníku. Pokud totiž existuje rozdílnost mezi stavem zapsaným ve veřejném seznamu a skutečným právním stavem, může se osoba, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné dovolávat zapsaného stavu, protože zapsaný stav takové osobě (slovy zákona) svědčí. Stejně tak osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, se může domáhat odstranění nesouladu stavu zapsaného a skutečného právního stavu.

Advokát v Olomouci JUDr. Lubor Ludma však upozorňuje, že uvedená pravidla se použijí až od 1.1.2014, tedy od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, protože vznik, práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. se posuzují podle dosavadních právních předpisů, zejména tedy dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.