Informace pro klienty – GDPR

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem dle GDPR:

Klient uzavřením smlouvy s advokátem vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“), souhlasí s vedením záznamů o činnostech zpracování dle GDPR, je seznámen s analýzou rizik dle GDPR, souhlasí s hlášením bezpečnostních incidentů dle GDPR, to vše se zásadou transparentnosti, souhlasí s plněním informačních povinností čl. 12 až 14 GDPR, je seznámen s interní směrnicí advokáta o zpracování osobních údajů a dalších skutečnostech dle GDPR.

Správcem osobních údajů je JUDr. Lubor Ludma, advokát, IČ 71801740, sídlem Hanáckého pluku 1153/6, 779 00, Olomouc, email: info@luborludma.cz, tel: +420 724 113 914

Právní základ pro zpracování je smlouva o poskytování právních služeb; poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, tj. klienta, tato povinnost klienta vyplývá ze smlouvy o poskytování právních služeb

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, poskytovatelé informačních systémů a další příjemci dle potřeb nebo pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a dále po doby dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a dle GDPR.

Práva klienta dle GDPR:

Klient má právo na přístup k osobním údajům. Má právo od správce (advokáta) získat informace o zpracování jeho osobních údajů, o specifikaci těchto údajů a způsobu jejich zpracování. Klient má právo na opravu jeho nepřesných osobních údajů a to bez zbytečného odkladu. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Klient má právo na výmaz jeho osobních údajů. Správce (advokát) má povinnost zlikvidovat jím zpracovávané osobní údaje klienta, a to pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce (advokát) v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce (advokáta), třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Klient má právo na přenositelnost jeho osobních údajů a to v běžném a strojově čitelném formátu. Klient může osobní údaje předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné žádat, aby se je správci předali mezi sebou.

Právo klienta kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním jeho osobních údajů správcem (advokátem), může podat stížnost přímo jemu nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici další informace o právech klienta vztahujících se ke zpracování jeho osobních údajů (www.uoou.cz).