Zásady 3E v zákoně o finanční kontrole u veřejných zakázek ÚOHS neřeší

Zásady 3E v zákoně o finanční kontrole jsou podstatné i u veřejných zakázek (a to i u těch malého rozsahu, kde Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dozor obecně nad dodržováním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nevykonává). Zásady 3E jsou upraveny v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Jedná se o zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Při porušení těchto pravidel u veřejných zakázek je třeba postupovat podle této speciální právní úpravy. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek postup zadavatele z pohledu těchto zásad, zejm. hospodárnosti neupravuje, proto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) není příslušný k výkonu dozoru nad postupy, které odporují těmto pravidlům – zásadám 3E – vyplývajícím z jiných právních předpisů. Při porušení zásad 3E, zejm. zásady hospodárnosti je však možno obrátit se (vždy s ohledem na danou konkrétní věc) na jiné příslušné orgány oprávněné vykonat dozor dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Podatel má rovněž práva na informace o kontrole, a to zejm. dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Advokát JUDr. Lubor Ludma může Vaši firmu v situaci zřejmého porušení zásad 3E, tj. zejména při nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky v rámci zadávání veřejných zakázek zastoupit, sepsat příslušné podání a zajistit informace k dalšímu účelnému uplatňování Vašich práv a oprávněných zájmů.