Žádost o poskytnutí údajů – GDPR

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Identifikace Subjektu údajů
 • Jméno a příjmení: ___________________________________________
 • Datum narození: ___________________________________________
 • Adresa: ___________________________________________
 • Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _______________________________________
 • Předmět žádosti – Jaké právo chci využít (označte, prosím, práva, která si přejete využít)
 • Právo na přístup [ ]
 • Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo
 • Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo
 • Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:
 • na následující emailovou adresu: ____________________; nebo
 • na následující adresu: ____________________.
 • Právo na opravu [ ]
 • Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________
 • Aktuální hodnota osobních údajů je: ___________________________________________
 • Právo na výmaz [ ]
 • Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.
 • Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat) [ ]
 • Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).
 • Právo na přenositelnost [ ]
 • Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.
 • Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________
 • NEBO
 • Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:
 • Jméno správce: ___________________________
 • Adresa správce: ___________________________
 • Email správce: ___________________________
 • Telefon správce: ___________________________
 • Právo vznést námitku proti zpracování [ ]
 • Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________
 • Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)
 • Důvod žádosti

______________________________________________

 • Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

 

V…………………………. dne………………………

 

……………………………………………..

podpis žadatele