Obchodní právo – právo společností, práva a povinnosti podnikatele, přeměny obchodních společností a družstev, co dělat, když podnikatel nechce platit

-zabýváme se korporátním právem
-právy a povinnostmi podnikatele
-přeměnami obchodních společností a družstev
-co dělat, když podnikatel nechce platit

V oblasti obchodního práva se Advokátní kancelář JUDr. LUBOR LUDMA zabývá právem korporací podle § 210 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právní úpravou a postavením podnikatele podle § 420 a násl. občanského zákoníku, zastoupením včetně smluvního zastoupení – prokury a cennými papíry. V právní poradně se zabýváme také právní úpravou založení obchodní korporace, včetně jednočlenné společnosti, problematikou orgánů obchodní korporace podle § 44 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a možnostmi vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace. JUDr. Lubor Ludma, advokát v Olomouci pro klienty řeší také problematiku podnikatelských seskupení, otázku neplatnosti obchodní korporace a zrušení a zániku obchodní korporace (v praxi řešíme i likvidaci obchodní korporace a situce, když obchodní korporace nemůže či nechce platit). Zabýváme se právem veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti vč. práv a povinností společníka a akcionáře, právním významem valné hromady a rozdílem mezi dualistickým a monistickým systémem akciové společnosti, zabýváme se právem družstva včetně jeho založení a vkladů, řešíme rovněž právní věci pro bytová a sociální družstva. Ve spolupráci s daňovými poradci a notáři se rovněž zabýváme přeměnami obchodních společností a družstev na základě zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, včetně fúzí, rozdělení (a všech jeho forem) a to i možností přeměny v průběhu insolvenčního řízení. V obchodním právu se věnujeme též zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a evropské právní úpravě při řešení právních věcí s mezinárodním prvkem. V obchodním právu poskytujeme našim klientům komplexní právní službu na základě jejich aktuálních požadavků. Advokátní kancelář JUDr. LUBOR LUDMA řeší pro podnikatele situace, když jejich obchodní partner či klient nechce platit. Pomáháme účinně řešit situace, když v obchodních vztazích někdo nemůže či nechce platit.