Výkon rozhodnutí, exekuce Olomouc

Výkon rozhodnutí, exekuce Olomouc: Advokátní kancelář JUDr. LUBOR LUDMA se již od svého vzniku zabývá právem výkonu rozhodnutí a právem exekučním a to v civilních i trestních kauzách. Poskytujeme tak právní ochranu jednak oprávněným, které zastupujeme v exekučních řízeních vedených na základě námi podaného exekučního návrhu soudními exekutory a rovněž tak v případných navazujících řízeních u exekučních soudů a krajských soudů (v řízeních o odvolání proti rozhodnutí exekutora). Dále zastupujeme naše klienty jako povinné, dohlížíme (a poukazujeme) na nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuce, dbáme na důsledném dodržování zásady přiměřenosti exekučního řízení (§ 58 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.,exekučního řádu) a zásady rychlosti a účelnosti exekučního řízení (§ 46 odst. 1 exekučního řádu), v právní poradně v Olomouci za klienty podáváme návrhy na odklad a zastavení exekuce (podle § 54 a 55 exekučního řádu).

JUDr. Lubor Ludma, advokát v Olomouci dává důraz na skutečnost, že exekuce je postup upravený normami veřejnoprávními, proto nelze tento postup posuzovat podle hmotněprávních ustanovení, zejm. podle § 3 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Vykonáváme obhajobu v trestních řízeních o trestných činech souvisejících s výkonem rozhodnutí a exekucí, zaměřujeme se při takové obhajobě na smysl a účel exekučního řízení jako takového a na postavení obviněných osob v rámci exekučních řízení.

Advokátní kancelář JUDr. LUBOR LUDMA pomůže řešit exekuce (Olomouc a okolí). Pokud čelíte či jste věřitelem, svěřte řešení exekuce Olomouc naší advokátní kanceláři. JUDr. Lubor Ludma je jako advokát připraven Vám poskytnout kvalitní a efektivní právní službu v oblasti výkonu rozhodnutí a exekuce.