Rozhodce – JUDr. Lubor Ludma, advokát rozhoduje coby rozhodce i ve sporech ze spotřebitelských smluv

Rozhodce – JUDr. Lubor Ludma, advokát rozhoduje coby rozhodce i ve sporech ze spotřebitelských smluv. Zakladatel advokátní kanceláře JUDr. Lubor Ludma, advokát v Olomouci je od roku 2014 je zapsán jako rozhodce v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení pod číslem osvědčení 533. Jako rozhodce tak advokát rozhoduje rozhodčím nálezem veškeré spory, kde je rozhodčí smlouvou určen a to včetně sporů vyplývajících ze spotřebitelských smluv.

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku podle občanského zákoníku a výkon rozhodčích nálezů.

Dle § 2 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení se strany mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva). Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.

Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

JUDr. Lubor Ludma, advokát rozhoduje jako rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR i spory vyplývající ze spotřebitelských smluv.

Advokátní kancelář JUDr. LUBOR LUDMA doporučuje stranám tzv. rozodčí doložku sjednat. Když advokát rozhoduje (namísto obecných soudů) rozhodčí spory, bývá obvykle řízení mnohem rychlejší a pro obě strany výhodnější. JUDr. Lubor Ludma, advokát rozhoduje objektivně a působí během řízení na strany, aby se dohodly na smírném vyřešení sporu.

Nezávislost a nestrannost rozhodce vyplývá přímo ze zákona (§ 8 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů), ale také z převzetí osvědčeného standardu (zejm. IBA Guidelines on Conflict of Interest in International Arbitration) a široké výkladové praxe.