Občanské právo

Občanské právo: V občanském právu se zabýváme zejména ochranou soukromých práv klientů, problematikou osoby blízké, odpovědností, právní úpravou omezení svéprávnosti, ochrany jména člověka a nedotknutelnosti jeho soukromí, zásahů do integrity klienta vč. práv člověka převzatého do zdravotnického zařízení. V advokátní praxi se zabýváme právní úpravou veřejných rejstříků právnických osob vč. jejich ustavení, vzniku a náležitostí názvu právnických osob, problematikou jednání za právnickou osobu, přeměnou právnické osoby, spolkovým právem, právem nadací a právní povahou jejich majetku, účinně bráníme práva spotřebitele, (od roku 2014 je zakladatel advokátní kanceláře zapsán jako rozhodce pro spotřebitelské spory u Ministerstva spravedlnosti České republiky), věnujeme se právní úpravě obchodní firmy, zastoupení včetně prokury a opatrovnictví člověka a právnické osoby, právní povahou movitých věcí, nemovitých věcí a živých zvířat, občanské právo a naše advokátní praxe zahrnuje též problematiku cenných papírů vč. přeměn cenných papírů a jejich zaknihování, dáváme důraz (zejména u soudu v civilním řízení) na výklad a právní povahu právních jednání, jejich formu a neplatnost včetně rozporu s dobrými mravy, v advokátní kanceláři v Olomouci se věnujeme problematice promlčení a prekluze, zástavního práva, poskytnutí jistoty, životního pojištění, práva na náhradu škody včetně škody způsobené vadou výrobku, právní povahou a významem uznání dluhu, ve spolupráci s notáři se v advokátní praxi zabýváme též dědickým právem, právem manželů včetně možné neplatnosti manželství, občanské právo v praxi řešíme s ohledem na právní povahu majetkového práva manželského včetně výživného, manželské majetkové právo, společné jmění manželů a jeho správu, smluvený režim (předmanželskou smlouvu, její účinnost a význam jejího zápisu do veřejného seznamu a jeho význam pro věřitele a dlužníky manželů), bydlení manželů, věnujeme se účinné právní ochraně proti domácímu násilí, rozvodu manželství včetně právní úpravy výživného rozvedeného manžela a rozsahu této vyživovací povinnosti. Věnujeme se problematice mateřství a otcovství včetně právní povahy umělého oplodnění, popírání otcovství, osvojení, odpovědnosti rodičů, úpravě styku rodiče a dítěte, opatrovnictví dítěte a pěstounství. Občanské právo pečlivě studujeme a zabýváme se ve světle problematiky dobré víry v zápis práva do veřejného seznamu, držby, její právní ochrany a uchování držby, právní povahou vlastnického práva, jeho rozsahem a omezením, sousedským právem, problematikou vyvlastnění, omezením vlastnického práva a ochranou vlastnického práva, vydržením, převody vlastnického práva, právním významem nabytí vlastnického práva od neoprávněného, právy a povinnostmi spoluvlastníka včetně zrušení spoluvlastnictví, bytovým spoluvlastnictvím, právem výstavby a vzniku bytové jednotky včetně prohlášení, odstranění jeho vad a změny prohlášení, právem výstavby domu s jednotkami, vymezením jednotek a právy a povinnostmi vlastníka (bytové) jednotky, převody jednotky, správou domu a pozemku a právem společenství vlastníků a správou bez vzniku společenství vlastníků. Občanské právo JUDr. Lubor Ludma, advokát v Olomouci ve své advokátní praxi pro klienty řeší rovněž z pohledu problematiky zrušení bytového spoluvlastnictví, práva přídatného spoluvlastnictví a společenství jmění. V právní poradně v Olomouci řešíme občanské právo z pohledu problematiky práva stavby, vznikem, zánikem, prodloužením a převodem práva stavby, právy a povinnostmi stavebníka, věcnými břemeny, různými typy služebností, reálnými břemeny, zajištěním dluhu zástavním právem včetně právního významu zápisu do rejstříku zástav u movitých věcí, právní povahou zastavení pohledávky, budoucím zástavním právem a rozsahem zástavního práva, podzástavním právem, zadržovacím právem a správou cizího majetku. Zabýváme se zcela novým institutem svěřenského fondu včetně správy svěřenského fondu, ve spolupráci s notáři se věnujeme dědickému právu, pořízením pro případ smrti, závětí, svěřenským nástupnictvím, odkazem a nabytím odkazu, odúmrtí, právním významem zařazení dědiců do jednotlivých dědických skupin, osobě nepominutelného dědice a jeho ochraně, vyděděním, započtením na dědický podíl, nabytím dědictví, správou pozůstalosti, přechodem dluhů na dědice a zcizením dědictví. V advokátní praxi řešíme pro klienty všechny typy závazků, právo na plnění, smluvní vůli, svobodu a poctivost jednání, problematiku uzavření smlouvy a podstatných náležitostí smlouvy, právní význam nabídky učiněné ústně, zrušení, odvolání a zánik odvolané nabídky, přijetí nabídky, obsah smlouvy, nečinnost v ujednané lhůtě, problematiku obchodních podmínek a jejich přiměřených změn, formy a účinky smlouvy a změny okolností. Zabýváme se právní úpravou dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, smlouvy o smlouvě budoucí, obsahem závazků, úplatou za plnění, neúměrným zkrácením a problematikou lichvy. Občanské právo i teoreticky zkoumáme a prakticky se věnujeme právní problematice smluv uzavíraných adhezním způsobem, závdavkem a závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Věnujeme se právní úpravě uzavírání smluv distančním způsobem a závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory (zejména smlouvy uzavírané na internetu, po telefonu, s pomocí elektronických prostředků, prostředku komunikace na dálku), odstoupením od smlouvy, a vrácením zboží, odpovědností spotřebitele a právní povahou neobjednaného plnění, právní úpravou finančních služeb, dočasného užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních služeb, společnými dluhy a pohledávkami, dělitelným a nedělitelným plněním, právním postavením dlužníků zavázaných společně a nerozdílně s principem jeden za všechny a všichni za jednoho, právní úpravou změn závazků, změnou v osobě věřitele, změnou v osobě dlužníka, postoupením pohledávky, novací, přistoupením k dluhu, převzetím majetku, postoupením smlouvy a jeho účinností, zabýváme se problematikou smluvní vůle, narovnání, zánikem závazků, uplatněním práv z vadného plnění u soudu, oznámením, odstranitelností vady, náhradou účelně vynaložených nákladů, právem na náhradu škody, nárokem na vrácení plnění, právem poukázky, v advokátní praxi řešíme vztah poukazatele, poukazníka a poukázaného, náležitosti kvitance, dlužní úpisy, práva místa plnění, času plnění, prodlení dlužníka a prodlení věřitele, započtení a neúčinnost prohlášení o započtení včetně započtení promlčené pohledávky, prominutím dluhu, výpověď, odstoupení od smlouvy a nemožnost plnění. Zabýváme se zajištěním dluhu, ručením, promlčením práva ručitele vůči věřiteli, finanční zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, utvrzením dluhu, smluvní pokutou, snížením smluvní pokuty soudem, v advokátní praxi právně řešíme penále, uznání dluhu a placení (či neplacení) úroků. Občanské právo řešíme z pohledu právní úpravy darování, slibu daru, odepření odevzdání daru, odvolání daru pro nouzi, pro nevděk (včetně problematiky porušení dobrých mravů), koupě (právní úpravu kupní smlouvy), přechodu nebezpečí škody na věci, záruky za jakost, právní úpravu koupě movité věci, koupě nemovité věci, výhrady vlastnického práva a práva zpětné koupě, předkupního práva, koupě na zkoušku, výhrady lepšího kupce, cenové doložky, prodeje zboží v obchodě, jakosti při převzetí, vyznačení doby trvanlivosti a právní úpravou práv z vadného plnění (reklamace) včetně práva na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zabýváme se právními aspekty koupě závodu, přechodem pohledávek, dluhů, práv z duševního vlastnictví, uložení dokladu do sbírky listin, přechodem pohledávek a dluhů na prodávajícího, směnou, výprosou, výpůjčkou, užíváním věci, předčasným vrácením věci, nemožností domáhat se předčasného vrácení, obvyklými náklady a lhůtami pro uplatnění práv, v advokátní praxi řešíme problematiku nájmu a (možnost) jeho zápisu do veřejného seznamu (do katastru nemovitostí), práv a povinností pronajímatele a nájemce, podnájmu, nájemného a zadržovacího práva pronajímatele, společného nájmu, skončení nájmu, nájmu bytu zvláštního určení, nájmu prostoru sloužícího k podnikání, právní problematikou podnikatelského nájmu věcí movitých, nájmu dopravního prostředku, ubytování a pachtu včetně zemědělského pachtu a pachtu závodu. Zabýváme se právem licence a jejího užívání, výhradní a nevýhradní licencí a podlicencí, licenční smlouvou nakladatelskou, problematikou zápůjčky, úvěru, pracovního poměru, úschovy včetně úschovy cenného papíru, imobilizací cenných papírů, právem skladování, právní úpravou příkazu a povinnostmi podnikatele jako příkazníka, právem zprostředkování, komise (vztahem komisionáře a komitenta), zasílatelství, věnujeme se právní úpravě obchodního zastoupení (výhradní a nevýhradní obchodní zastoupení) včetně právní úpravy povinností a práv obchodního zástupce a zastoupeného a práva na provizi. Vyhodnocujeme platnost konkurenční doložky, věnujeme se právní úpravě zájezdu (smlouvy o zájezdu), právní povaze souboru služeb cestovního ruchu, práv a povinností pořadatele a zákazníka, právní úpravě přepravy osob a věcí, zavazadel, právní povaze (a právnímu významu) náložného listu, zabýváme se právní povahou provozu dopravního prostředku, díla (právní úpravou smlouvy o dílo), právy a povinnostmi zhotovitele a objednatele díla, vadami díla a určením ceny podle rozpočtu nebo pevnou částkou a právní úpravou vad stavby. Zabýváme se právní úpravou péče o zdraví, souhlasu ošetřovaného a právní povahou důvěrnosti péče o zdraví ošetřovaného, právní úpravou kontrolní činnosti a právního vztahu kontrolora a objednatele, právní úpravou smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu včetně právní povahy vkladní knížky, jednorázového vkladu, právní úpravou zaopatřovacích smluv, smlouvou o důchodu, o výměnku, právem společnosti, společníků a jejich podílů, správou společných věcí, právní povahou tiché společnosti a tichého společníka, právní úpravou odvážných smluv, pojistnou smlouvou, úpravou škodového a obnosového pojištění, pojištění osob, životním a úrazovým pojištěním, pojištěním pro případ nemoci, pojištěním majetku a právní ochrany, odpovědnosti, úvěru, záruky a finančních ztrát, právní úpravou sázky, hry a losu, veřejného příslibu a slibu odškodnění. Zabýváme se také problematikou náhrady nemajetkové a majetkové újmy, včetně povinnosti nahradit škodu, škody způsobené nezletilým, škodou z provozní činnosti a dalšími typy škod, právní úpravou způsobu a rozsahu náhrady škody. Zabýváme se též právní problematikou nekalé soutěže, klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb a ochranou proti nekalé soutěži. V advokátní praxi řešíme v nejrůznějších případech též právní povahu bezdůvodného obohacení. Občanské právo stejně jako každé jiné právní odvětví pečlivě obborně sledujeme i z pohledu vývoje budoucí právní úpravy a vždy se plně a kvalifikovaně věnujeme klientovi a účinně a aktivně bráníme jeho oprávněné zájmy a práva vždy plně a pouze ve prospěch klienta.