Zmatečnostní vada řízení není dovolacím důvodem k Nejvyššímu soudu ČR

„Zmatečnostní vada řízení není způsobilým dovolacím důvodem ve smyslu § 241a o. s. ř.“

Advokát věřitele podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci k Nejvyššímu soudu ČR, kterým se potvrdilo rozhodnutí Krajského soudu v Brně o způsobu řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení.
„Dovoláním je tvrzena pouze zmatečnostní vada řízení ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1 písm. e) o. s. ř., jež má spočívat v tom, že o prohlášení konkursu rozhodla v prvním stupni vyloučená soudkyně. K tomu budiž dodáno, že z obsahového hlediska vystihuje dovolací argumentace zmatečnostní vadu spočívající v tom, že soud byl nesprávně obsazen.“ (Citováno z usnesení Nejvyššího soudu č. j. 29 NSCR 78/2015-B-318).
K prověření zmatečnosti řízení ve smyslu § 241a o. s. ř. slouží (jako mimořádný opravný prostředek podle občanského soudního řádu) žaloba pro zmatečnost nikoliv však dovolání.
Nejvyšší soud proto (ve výše uvedené věci) dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 občanského soudního řádu. Vada řízení (zmatečnost) je napravitelná, nikoliv však dovoláním, ale jiným mimořádným opravným prostředkem, kterým je žaloba pro zmatečnost.

Související právní úprava:

§ 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu:
Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

§ 238 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu:
Dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu

§ 229 odst. 2 občanského soudního řádu:
Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout také pravomocný rozsudek soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení těchto soudů, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a šekový platební rozkaz) nebo elektronický platební rozkaz, jestliže
a) v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení,
b) v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto,
c) odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu těchto rozhodnutí nebo pravomocně zastaven výkon rozhodnutí z důvodu, že povinnosti rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem uložené nelze vykonat (§ 261a občanského soudního řádu).